Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Článek v časopisu Rozhled: Jan Látka - Šest let v Senátu

01.08.2018

Vážení a milí spoluobčané, už je to téměř šest let, co jsem byl díky vaší většinové podpoře zvolen senátorem v obvodě č. 11 Domažlicko a Klatovsko. Po celou dobu svého působení v Senátu jsem se vždy snažil pracovat tak, abych nezklamal důvěru vás, občanů, našeho regionu. V Senátu jsem v současné době místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Zároveň jsem také členem Mandátového a imunitního výboru a členem Podvýboru pro sport. Jako člen také zasedám ve Stálých komisích pro rozvoj venkova a pro práci kanceláře Senátu. Práce je to tedy poměrně dost, zvláště když se shodují termíny některých zasedání. Kromě akcí přímo v Praze, které souvisely s prací v Senátu, tedy účast na plénu Senátu, na schůzích senátního klubu, výborů, podvýboru nebo komisí, trávím nejvíce času v senátním obvodu. Zvolení do Senátu a jiný systém práce, než byl v poslanecké sněmovně, mi umožňuje být blíže lidem, to jsem si vždy přál. Setkávám se a diskutuji se starosty obcí, zástupci různých organizací, sdružení, spolků, škol, s mladými rodinami, seniory, hasiči, sportovci, studenty. Jednoduše i běžní občané se na mne mnohdy osobně obracejí přímo se svými soukromými problémy. Slýchám často spoustu problémů, námětů a připomínek z různých oblastí našeho života, které se pak snažím řešit. Senát je pojistkou demokracie, ale konkrétní senátor, který své práci věnuje potřebné úsilí a má vybudo− vané nezbytné kontakty, může být velkým pomocníkem svých spoluobčanů. Vybudovat si potřebnou síť kontaktů nějakou dobu trvá a mně v tom pomáhá moje zkušenost starosty a následně poslance. Podařilo se mi naplnit svoji ambici z počátku mandátu: abych se sešel se všemi starosty našeho senátního obvodu. V obecních či městských úřadech jsem navštívil všech 147 starostek a starostů, vlastně více, protože někde došlo k personální změně. Diskutovali jsme o problematice a potřebách každé obce, jejich občanské vybavenosti, infrastruktuře, co se v obci podařilo a jaké se chystají další investice. Je třeba si uvědomit, že náš senátní obvod je především venkovský. Ze 147 obcí má 77 méně než 300 obyvatel. Pro jednání se starosty se jeví jako velmi přínosné to, že jsem propojil moji funkci senátora a neuvolněného krajského zastupi− tele, předsedy Výboru pro regionální rozvoj Plzeňského kraje. Seznamuji se s problémy v obcích a poznatky přenáším nejen do Senátu, ale také na jednání orgánů Plzeňského kraje. Obcím se snažím pomáhat při rozdělování dotačních titulů PSOV, Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby, pořízení územních plánů, Integrované projekty pro mikroregiony. Pro hasiče pak příspěvky na nákup Dopravního automobilu, opravy CAS nebo věcné vybavení. Mezi vámi spoluobčany jsem i jako pasivní sportovec: kromě sportovních soutěží, zápasů, závodů, mítinků a turnajů, které si vybírám podle momentálních časových možností a v Domažlicích je to atletika, basketbal, fotbal, plavání, tenis, volejbal, si velmi rád zajedu především na fotbal do Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Postřekova, Staňkova, Tlumačova, ale i do Klatov nebo Sušice. Když mám čas, tak nedokážu vynechat aletické mítinky v Domažlicích nebo Sušici. Sport mám moc rád.  V mládí jsem byl aktivním spor− tovcem, dělal jsem atletiku, fotbal, tenis, volejbal, stolní tenis. Ještě loni jsem se věnoval v Chodské veterán lize požárnímu útoku v pozici proudaře, byla to skvělá zkušenost ve skvělé partě. Letos mě bolest zad více omezila a tak jezdím na rotopedu nebo plavu. Všech akcí (kromě setkání se starosty)se zúčastním na pozvání ať obce, oddílů, organizací, spolků, sdružení apod. Řídím se tím, že kam nejsem pozván, tam nejdu. Proto jsem se také letos nezúčastnil květnových oslav ve Kdyni, Klatovech nebo Sušici. Obecně je těch akcí, na které pozván jsem opravdu mnoho. Velmi často to jsou oslavy vzniku obcí, oslavy květnových událostí, setkání rodáků a přátel obcí, různá výročí, schůze sportovních oddílů, turistické akce, významné kulturní, vyhlášení nejlepších sportovců nebo jiných osobností, společenské či sportovní akce. Úmyslně nejsem konkrétní, abych nějakou významnou akci neopomněl. Téměř nikdy, pokud to je alespoň trochu možné, neodmítnu žádnou účast na akci, i kdybych tam měl přijet třeba jen na půl hodiny. Proto také není vzácností, že se mi na sobotu sejdou 4, ale také 7 akcí a to je pak fofr vše při rozloze Domažlicka a Klatovska stihnout. Dost času věnuji spolupráci s růz− nými spolky a organizacemi. Nechybím na schůzích a valných hromadách Zemědělského svazu ÚO Klatovy, na akcích pořádaných OHK a OAK. Jsem častým návštěvníkem na výstavách zahrádkářů. Výstava Zahrada Pošumaví je již několik let pod mojí záštitou. Rád navštěvuji akce KČT, jako jsou tradiční Odemykání a Zamykání České studánky. Navštívil jsem několik penzionů pro seniory v obou okresech třeba na tzv. Štrúdl párty. Navázal jsem spolupráci s Radou seniorů v Domažlicích. Vážím si spolupráce se školami, které navštěvuji na pozvání jejich ředitelů. Velmi dobře pro to znám SOU v Domažlicích a Sušici, stejně tak Gymnázia obou městech a zapomenout nesmím na Střední zemědělskou a potravinářskou školu v Klatovech. Do škol jsem zván na slavnostní začátky školního roku, Dny otevřených dveří nebo různé soutěže. Velmi rád si zajedu na ochotnické divadlo do Hostouně, Kolovče nebo Pošumaví. Velice si vážím dobrovolných hasičů, protože jsou to oni, kteří jsou ve svých obcích hlavními hybateli veškerého kulturního, společenského i sportovního dění. Moc rád s nimi spolupracuji a velice si vážím toho, že mohu být jedním z nich. Jsem zván na hasičské schůze, valné hromady SDH i okrsků, na výročí založení jednotlivých SDH. Zván jsem rovněž na svěcení praporů nebo na předávání nové hasičské techniky. Opomenout nemohu Aktivy zasloužilých hasičů v obou okresech, místní i okresní soutěže v požárním sportu, dětské hasičské soutěže a hru Plamen. Dříve jsem měl pod svoji záštitou Pošumavského železného hasiče – TFA, dnes zaštiťuji Chodského železné− ho hasiče−TFA. Snažím se drobně finančně podporovat dobrovolné hasiče v obou okresních sdruženích. Nejvíce sa− mozřejmě skupiny Mladých hasičů. Podporuji také menší organizace, sdružení nebo spolky v jejich činnosti. Nejen já jezdím za občany Domažlicka a Klatovska, ale i občané za mnou často přijedou do Senátu. Domluvil jsem mnoho návštěv škol, spolků a skupin občanů z jednotlivých obcí a každou návštěvu jsem při prohlídce Senátu osobně doprovázel. V rámci Kulturního léta v Senátu se pod mojí záštitou konají „Chodské slavnosti v Senátu", kde vystupují folklorní
soubory z obou okresů a které jsou pozvánkou na Chodské slavnosti opravdové. I v Senátu se snažím o co největší propagaci našeho regionu. V rámci Krojovaných slavností, které pořádá v Senátu Komise pro rozvoj venkova, každoročně organizuji vystoupení některého hudebního tělesa z regionu. Chodský folklor má vždy veliký úspěch a nejen ten. Letos v květnu to například byl skvělý orchestr KUFR ze Základní umělecké školy v Klatovech. Ve výčtu svých pracovních schůzek a setkání jsem nezmínil spoustu pracovních návštěv v senátorské kanceláři v Domažlicích nebo písemných i telefonických žádostí. Senát bohužel umožňuje zřízení pouze jedné kanceláře v senátním obvodu a tak za případnými zájemci zajedu na do okresu Klatovy. I nadále samozřejmě nabízím k dispozici svůj mobil: 606 731 932. Najdete mne také na Facebooku. Ne vždy se vše podaří vyřešit, ale občané vidí, že mám snahu pomoci nejen jako senátor, ale i jako člověk. Chci být i nadále věrný svému slibu: Být prospěšný občanům a regionu, za který budu zvolen! Jan Látka, váš kandidát do Senátu      


číst více

Článek v časopisu Senát 3/2017

03.03.2017

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/web/casopis/2017/3

Je pro mne velkou ctí, že od podzimu roku 2012 zastupuji v Senátu senátní obvod č. 11 – Domažlicko a Klatovsko. Tento senátní obvod zahrnuje celý okres Domažlice, více než tři čtvrtiny okresu Klatovy a žije v něm více než 130 tisíc obyvatel ve 147 obcích. Oba dva okresy jsou příhraniční a spíše venkovského charakteru. Přírodní kolorit tvoří  Šumava a  Český Les. Obě tyto nádherné lokality nabízejí obrovské možnosti v rozvoji cestovního ruchu a turistiky. Velmi žádaný je též chodský a pošumavský folklor, národopis a lidové tradice.Hlavními centry senátního obvodu jsou Domažlice, Klatovy a Sušice, vše obce s rozšířenou působností, které jsou zároveň i přirozenými dopravními uzly. Ve všech třech městech fungují nemocnice, je zde umístěna většina středních škol a města plní též roli strategických zaměstnavatelů.  Navštěvuji starosty všech obcí, diskutuji s nimi o problémech a potřebách obcí a snažím se jim pomáhat s jejich řešením. Některé podněty uplatňuji nejen při své práci v Senátu, ale i při práci krajského zastupitele Plzeňského kraje. Sám jsem byl 8 let starostou Domažlic a tak vím, co práce starostů obnáší. Snažím se co nejvíce podporovat obce, a proto maximální měrou podpořím jakékoliv navýšení rozpočtového určení daní pro obce.Problémem je dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura. Modernizaci a větší propustnost by si určitě zasloužily komunikace Plzeň-Domažlice a Plzeň-Klatovy. Ve své senátní kanceláři a při různých příležitostech se setkávám s mnoha lidmi, naslouchám jim a snažím se jejich problémy řešit intervencemi na různých úřadech či institucích. S občany ve městech a obcích se setkávám také na spoustě kulturních, společenských a sportovních akcí. Zajímavé jsou pro mne návštěvy základních i středních škol s přednáškou o práci obou komor Parlamentu ČR a návštěvy těchto žáků a studentů na prohlídce Senátu. Velice rád navštěvuji penziony pro seniory či domovy důchodců na různých  besedách  a nebo třeba „Štrúdl párty“. Jako bývalý sportovec mám velmi blízko ke sportu a především sportování dětí a mládeže. Náš senátní obvod nabízí mnoho sportů na poměrně vysoké úrovni, a tak mě často můžete potkat na soutěžích, utkáních a turnajích. Nejčastěji mě však najdete mezi hasiči. Velmi si vážím nezastupitelné role hasičů a jejich práce pro společnost, proto jsem se také před 8 lety stal dobrovolným hasičem v SDH Domažlice a od té doby spolu s dalšími kolegy běháme „Chodskou veterán ligu“ v požárním útoku. V okresech Domažlice a Klatovy je více než 17 tisíc dobrovolných hasičů a těch akcí je opravdu požehnaně. A právě při cestách na hasičské akce ještě lépe poznávám svůj region, protože Sdružení dobrovolných hasičů jsou i v mnoha integrovaných obcích, takže je jich mnohem více než 147. Závěrem bych chtěl vás všechny pozvat do svého senátního obvodu okresů Domažlice a Klatovy mezi příjemné lidi, obětavé hasiče, krásnou Šumavu a Český les, pro klatovský karafiát, na chodský koláč, Chodské slavnosti, prostě do regionu na který jsem moc pyšný!

 


číst více

Článek v časopisu Rozhled : Senátorský poločas

01.11.2015

Ano, vážení a milí spoluobčané, jsou to již skutečně tři roky, co jsem byl díky vaší většinové podpoře zvolen senátorem v obvodě č. 11 Domažlice a Klatovy. Po celou dobu svého působení v Senátu jsem se vždy snažil pracovat tak, abych ne− zklamal důvěru ve mne vloženou. V Senátu jsem v současné době místopředsedou Výboru pro záležitosti EU, ve kterém mám na starosti zemědělství a životní prostředí. Jsem také členem Mandátového a imunitního výboru, členem stálých komisí: Komise pro rozvoj venkova a Komise pro práci senátu a členem Podvýboru pro sport. Práce je to tedy dost. Kromě akcí v Praze, které přímo souvisí s prací v Senátu: tedy účasti na plénech či schůzích senátního klubu, výborů, podvýborů a komisí, se snažím být co nejvíce ve svém senátním obvodu, kde se chci setkávat se starosty obcí, zástupci různých spolků a organizací a s běžnými občany. Slýchám spoustu problémů, námětů a připomínek, které se pak snažím řešit. Během svého senátorského mandátu jsem již alespoň jednou navštívil 78 obcí z celkových 147 obcí v senátním obvodu. Budu mít tedy ještě co dělat, abych dodržel svůj slib a navštívil v rámci svého mandátu nejméně jednou každou z obcí. Je zcela logické, že nejvíce akcí, kterých se jako senátor zúčastňuji a na které jsem zván, se koná především v Domažlicích, Klatovech, Sušici, ale také ve Staňkově, Holýšově, v Nýrsku a ve Kdyni. Z menších obcí jsem už celkem 9x navštívil Tlumačov nebo Kout na Šumavě, 8x Mezholezy a Janovice nad Úhlavou, 7x Strážov, Klenčí pod Čerchovem i Horní Kamenici. Chtěl bych zdůraznit, že kromě návštěv sportovních utkání, která si vybírám podle momentálních časových možností a setkávání se starosty měst a obcí, která si se starosty domlouvám sám, další návštěvy realizuji pouze na pozvání těch, kteří akci pořádají. Pokud mi to mé časové možnosti dovolí, neodmítnu žádné pozvání. Především pro jednání se starosty se jeví jako velmi přínosné propojení mé funkce senátora a krajského zastupitele, člena Komise pro regionální rozvoj Plzeňského kraje. Při setkání se starosty se seznamuji s problémy v jednotlivých obcích, které pak přenáším nejen do Senátu, ale také na jednání Plzeňského kraje. Ve prospěch obcí se snažím využít i svých kontaktů na ministerstvech a dalších úřadech v Praze. Obcemi jsem zván na akce pořádané u příležitosti význam ných výročí, např. vzniku jednotlivých obcí. Jen letos Horní Kamenice, Jince či Meclov slavily 900 let, Drahotín 650 let. Oslavili jsme rovněž 100 let hřebčína ve Svržně, což byla nakonec akce mezinárodního formátu. Pozván jsem velmi často na významné kulturní, společenské či sportovní akce, setkání rodáků a přátel obcí, vyhlášení nejlepších sportovců či jiných osobností. Zúčastnil jsem se mnoha slavnostních otevírání nových ob− jektů nebo zrekonstruovaných komunikací. Podílel jsem se na petičních akcích jako „Šumava nad zlato“ v Kašperských Horách nebo „Šumavské lesy a zdroje vody“ na Kvildě. Účastním se i některých oslav MDŽ, které většinou finančně také podporuji.  Absolvoval jsem i několik zajímavých a významných návštěv přímo ve výrobních firmách. Velmi důležitou součástí mojí práce a mého zájmu jsou školy. Nejčastěji jsem díky vstřícnosti ředitelů obou škol navštívil SOU Domažlice a SOŠ a SOU Sušice. Jsem zván na Dny otevřených dveří, slavnostní otevírání nových učeben, slavnostní začátky školního roku nebo na místní i nadregionální soutěže v různých oborech jednotlivých škol. Ještě jako poslanec jsem měl pro ZŠ před
nášku o Poslanecké sněmovně Parlamentu. Nedávno jsem byl požádán paní ředitelkou Gymnázia v Domažlicích, zda bych nevyužil svých zkušeností z Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR a nepřipravil si přednášku o obou komorách Parlamentu. Byl jsem pak velmi příjemně překvapen, že jsem svoji přednáškou dokázal dvě vyučovací hodiny udržet pozornost cca 70 studentů gymnázia. Rozhodl jsem se proto nabízet tuto čistě nepolitickou přednášku ředitelům ZŠ pro žáky 8. a 9. ročníků a především středním školám pro všechny studenty. Jako exkurzi bych pak mohl nabídnout zorga−
nizovat možnost prohlídky Senátu pod mojí záštitou. To případně nabízím i dalším organizacím a spolkům. Spolupráci s různými organizacemi a spolky věnuji poměrně dost času. Nechybím na schůzích a valných hromadách Zemědělského svazu ÚO Klatovy, zúčastním se akcí pořádaných OHK a OAK, byl jsem na Okresní konferenci včelařů, spolupracuji s chovateli, myslivci, rybáři nebo zahrádkáři, kteří mě velmi častou zvou na svoje schůze nebo výstavy. Zrovna letos 2. října jsem v Klatovech zahajoval výstavu Zahrada Pošumaví, která se konala pod mojí záštitou. Rád se zúčastňuji akcí KČT, jako jsou Odemykání a Zamykání České studánky. Navázal jsem dílčí spolupráci s Radou seniorů v Domažlicích, navštívil jsem několik penzionů a domovů důchodců v obou okresech na akcích jako je „Štrúdlpárty“ apod. S panem poslancem Igorem Jakubčíkem jsme se domluvili s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou na její návštěvě v okresech Domažlice a Klatovy, při které bychom se právě problematice seniorů rádi věnovali.
Zřejmě nejvíce spolupracuji s hasiči a to především s dobrovolnými. Velmi si vážím toho, že mohu být jedním z nich a i proto mne zvou na schůze a Valné hromady jednotlivých SDH i okrsků. Zván jsem na svěcení praporů SDH, ale také na předávání nové techniky. Rád se účastním kulatých výročí vzniku SDH v  obcích. Zapomenout nesmím na okresní i krajské aktivy zasloužilých hasičů, místní i okresní soutěže v požárním sportu, dětské hasičské soutěže a hru Plamen. Pod mojí záštitou se každoročně koná seriál Šumavský hasič – TFA, který je pořádán v pěti obcích. Velice jsem si oblíbil požární útok, a tak nemohu chybět na některých soutěžích Pošumavské hasičské ligy na Klatovsku nebo na Veterán lize na Chodsku, ve které spolu kamarády z SDH Domažlice stále soutěžím na pozici levého proudu. Mezi hasiči mám dnes již hodně dobrých kamarádů. Dříve jsem byl aktivní sportovec, atlet, dnes je pro mne požární útok asi hlavním sportem. Vzhledem k časovým možnostem bohužel tomu aktivnímu sportu moc nedám. Občas hraji tenis, chodím plavat, jezdím na kole a v zimě na běžkách. Nejvíce sportuji doma na rotopedu. Ve výčtusvých pracovních schůzek a setkání jsem se nezmínil o velkém množství pracovních návštěv v senátorské kanceláři, ale také spoustě dalších písemných či telefonických žádostí. Senát, bohužel, umožňuje zřídit pouze jednu kancelář v senátním obvodu, a tak jsem se rozhodl scházet se pravidelně jednou za měsíc s občany Klatov a okolí u kávy v kavárně VARESINA. Bude−li o tento druh komunikace zájem, pokusím se o něco podobného i v Sušici. Jinak samozřejmě i nadále nabízím ke komunikaci svůj mobil: 606 731 932 a mail: latkaj@senat.cz. Ne vždy se vše podaří vyřešit, občan však musí vidět, že mám snahu pomoci nejen jako senátor, ale i jako člověk. Chci být i nadále věrný svému mottu: Být prospěšný občanům a regionu, za který jsem byl zvolen. Jan Látka, senátor Parlamentu ČR


číst více

Časopis Plzeňský kraj - Plzeňský kraj a hasiči

06.07.2015

Plzeňský kraj a hasiči

 

Před nedávnem jsme oslavili 15 let vzniku krajů. Kraje se ukázaly jako stupeň samosprávy, který je lidem blíž než centrální vláda, je znalejší lokálních záležitostí a dokáže operativněji řešit místní problémy. Přestože v mnoha případech musí jít i náš Plzeňský kraj takzvaně na doraz s financemi, ukázal, že umí spravovat střední školství a pomoci mu přizpůsobovat  se společenským potřebám, je schopen řídit přednemocniční a nemocniční péči, stará se o podporu podnikatelského prostředí a tím zvyšuje prosperitu svého  území.

Při povodních prokázal, že má potenciál čelit i krizovým situacím. Přitom všem je Plzeňský kraj jediným nezadluženým krajem v naší republice. Ve srovnávacím výzkumu kvality života byl dokonce v roce 2014 Plzeňský kraj označen „Nejlepším místem pro život“.

        Již druhé volební období jsem neuvolněným zastupitelem Plzeňského kraj a mám tu čest řídit Komisi regionálního rozvoje a fondů EU, která je poradním orgánem Rady PK. Součástí Plzeňského kraje je 501 obcí, kterým se PK dle svých možností snaží pomáhat. Jsem rád, že jsem na svých pracovních cestách po kraji  velkou část obcí poznal a že pro mne je velkou výhodou znalost terénu a to především v mém senátním obvodu, který obsahuje celý okres Domažlice a zhruba 75% obcí okresu Klatovy, celkem tedy 147 měst a obcí.  Práce v komisi se daří i proto, že předkládané materiály jsou vždy dobře připraveny. Velké ocenění si zaslouží úředníci odboru Regionálního rozvoje a fondů EU, kteří jsou velmi fundovaní a zároveň ochotní individuálně  pomáhat především starostům obcí při stále se zvyšujícím nárůstu administrativy nebo při žádostech o dotace. Jen pro rok 2015 bylo v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova rozděleno mezi obce celkem 80 mil. korun. Pro rok 2016  bychom  v  Zastupitelstvu  Plzeňského kraje chtěli schválit navýšení tohoto programu na 100 mil. korun. V srpnu se pak bude rozhodovat o přidělení dotací z fondu tzv. havarijních stavů, ve kterém jsou již žádosti za 25 milionů a k rozdělení bude tak do 10 mil. korun.

Každý se mnou asi bude souhlasit, když řeknu, že bez hasičů si život v našich městech a obcích vůbec nedovedeme představit. Krátkozraké a bezkoncepční škrty vlády Petra Nečase na výdajích pro bezpečnostní sbory a zejména pro hasiče, zapříčinily ve vývoji státního rozpočtu v položce HZS rozdíl mezi lety 2010 a 2013 téměř minus 2 miliardy korun, což je rozdíl 25%.

Při své práci senátora se velmi často setkávám a diskutuji s vedoucími představiteli Územních odborů HZS Domažlice a Klatovy, stejně tak jako se starosty a členy  Sboru dobrovolných hasičů obou okresů. Absolvoval jsem i několik setkání s krajským ředitelem HZS. Výhled státního rozpočtu pro HZS dlouho umožňoval pokrýt maximálně mandatorní výdaje. Přitom oproti situaci před 15 lety se počet zásahů hasičů znásobil 4x a zvětšila se i různorodost zásahů. Zmínit je třeba i obrovský nárůst administrativy. Reálné příjmy klesají a někteří hasiči si proto hledají lépe placená povolání. Jen díky pomoci Plzeňského kraje byl HZS schopen realizovat alespoň elementární obnovu techniky. Lépe se situace nevyvíjí ani pro hasiče dobrovolné. Je třeba si uvědomit, že jsou to především hasiči, kdo chrání životy, zdraví a majetky nás občanů v krizových situacích jako je požár, dopravní nehoda, povodeň či jiná živelná pohroma. Dobrovolní hasiči jsou pak zejména v menších obcích mnohdy jediným garantem a organizátorem veškerého kulturního, společenského a sportovního dění. Jejich podpora je pak v podstatě podporou aktivního života v  té dané obci.

Z Odboru bezpečnosti a krizového řízení a z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje získali hasiči v letech 2013-2015, tedy za dva a půl roku cca 68 mil. korun. Z vyhodnocení Ministerstva vnitra také vyplývá, že v letech 2003-2013 obdrželo dotaci 50% JPO z Plzeňského kraje při celorepublikovém průměru 21%. Požádáno mělo 68,4% JPO z Plzeňského kraje, při celorepublikovém průměru 31,1%.

Já sám jsem již téměř 6 let dobrovolným hasičem v SDH Domažlice a jsem na to velice pyšný. Díky tomu jsem také poznal mnohem lépe práci hasičů a musím říci, že si jí nesmírně vážím. Věřím, že hasiči především v okresech Domažlice a Klatovy již dobře vědí, že ve mně mají velkého příznivce, zastánce i podporovatele. Vídáme se nejen při Chodské  veterán - lize v požárním útoku, kde za SDH Domažlice stále ještě běhám ,,levý proud“. Velmi rád navštěvuji soutěže Pošumavské hasičské ligy v okrese Klatovy, krajské či okresní kola hasičských soutěží nebo různé soutěže v požárních útocích v obou okresech. Pod mojí záštitou je Šumavská liga – Železný hasič, která se skládá ze soutěží v Domažlicích, ve Spůli, v Plánici, na Dílech a ve Strážově. Potkat mě můžete při různých soutěžích či setkání mladých hasičů, jakož i na Aktivech zasloužilých hasičů. Rád vyslyším pozvání na Výroční valné hromady jednotlivých SDH, oslav Floriána nebo oslav výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v jednotlivých obcích. V Poslanecké sněmovně a následně v Senátu jsem prosazoval novelu zákona o pojištění, což se nakonec ve prospěch hasičů povedlo. Nedávno jsem spolu se starostou jedné obce navštívil krajského ředitele HZS kvůli potřebě nové cisterny pro JPO. Snažím se prostě pomáhat hasičům, jak jen to jde, protože mají mojí úctu a plně si to zaslouží.

Jsem velice rád, že mohu být zastupitelem Plzeňského kraje, který již dlouhodobě svoje hasiče velmi podporuje a za to mu patří velký dík.

 

 

 


číst více
   [ 1 ]   2   3   4   [ další ]