Jan Látka - úvodní stránkaJan Látka - úvodní stránka

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

19.06.2013

Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, vážené kolegyně, vážení kolegové. Projednáváme senátní tisk č. 82 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/199 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranné sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nejprve mi dovolte, abych velmi poděkoval panu poslanci Tejcovi za důkladné představení projednávané novely. Vážení, krátkozraké a bezkoncepční škrty posledních dvou vlád ve výdajích pro bezpečnostní sbory, a to zejména pro hasiče, ji neumožní garantovat poskytnutí záchranných služeb v potřebném rozsahu a v dojezdových časech, což může v konečném důsledku ohrozit nejen majetky, ale i zdraví či životy. Této oblasti jsem se kromě dalšího věnoval více než šest let při svojí práci v Poslanecké sněmovně. Interpeloval jsem oba premiéry a všechny ministry vnitra a zaměřil jsem se především na zastavení snižování počtu hasičů, které v konečném důsledku ohrožuje bezpečnost nás všech. Dle původně předloženého návrhu měly pojišťovny odvést 6 % z předepsaného pojistného. Návrh však byl přepracován a postoupený tisk obsahuje novely jiných zákonů. V novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vkládá nové ustanovení, na jehož základě vznikne fond zábrany škod, který bude tvořen odvody z přijatého pojistného. Každý člen České kanceláře pojistitelů bude povinen odvádět do fondu 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za provoz vozidla za každý kalendářní rok. Pro hasiče i celý Integrovaný záchranný systém to bude znamenat navýšení ročních příjmů o cca 600 mil. Kč, 360 mil. Kč pro hasiče profesionální i jednotky dobrovolných hasičů obcí a zbytek pro složky Integrovaného záchranného systému a na prevenci škod. V novele zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky se nově stanovuje, že se Hasičskému záchrannému sboru kraje, záchrannému útvaru a zřizovateli Sboru dobrovolných hasičů uhradí náklady vzniklé úmyslným jednáním osoby nebo vzniklé při zásahu u dopravní nehody. Zde by si hasiči mohli přijít až na 300 mil. Kč ročně. V novele zákona o daních se pak osvobozují od daně z příjmů příspěvky do fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Vážené kolegyně,vážení kolegové, více než deset let se již hovoří o novele zákona pro hasiče tolik potřebné. Vláda Petra Nečase vyslovila k návrhu zákona negativní stanovisko. Poslanecká sněmovna návrh zákona na své 52. schůzi dne 27. března 2013 schválila, když ze 132 přítomných poslanců bylo 88 pro a 34 proti. Sám jsem dobrovolným hasičem, hasičů si nesmírně vážím. Konzultoval jsem navrhované novely s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru i s představiteli několika územních odborů Hasičského záchranného sboru a všichni se shodli na tom, jak velmi důležité je navrhovanou novelu schválit bez licitací, zda jsou 3 % dostatečným příspěvkem. To čekání na alespoň nějaký příspěvek bylo příliš dlouhé. Vážení, hasičům prostě stále více a více chybějí finanční prostředky. Dle výhledu státního rozpočtu na roky 2014 a 2015 bude mít Hasičský záchranný sbor maximálně na mandatorní výdaje. Jen díky pomoci většiny krajských zastupitelstev jsou Hasičské záchranné sbory v krajích schopny realizovat alespoň elementární obnovu techniky. Oproti situaci před 15 lety se počet zásahů hasičů čtyřikrát až pětkrát znásobil a zvětšila se i různorodost zásahů. Navíc je třeba zmínit obrovský nárůst administrativy. Reálné příjmy hasičů neustále klesají, šikovnější hasiči si proto hledají lépe placená povolání. U hasičů neexistuje fluktuace, oni hasičinu vnímají jako své celoživotní povolání, jako poslání. Donedávna proto byla většina odchodů spíše ze zdravotních důvodů. Lépe se situace nevyvíjí ani pro hasiče dobrovolné. Je třeba si uvědomit, že jsou to především hasiči, kdo chrání životy, zdraví a majetky nás občanů v krizových situacích, jako je požár, dopravní nehoda, povodeň či jiná živelná pohroma. Dobrovolní hasiči jsou pak zejména v menších obcích mnohdy jediným garantem a organizátorem veškerého kulturního, společenského i sportovního dění. Budu dnes hlasovat ve prospěch navrhované novely, která je již tak netrpělivě hasiči očekávána. Obracím se zároveň i na vás, vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři. Podpořte se mnou naše hasiče, oni si to moc a moc zaslouží. Děkuji vám a děkuji za pozornost.

Zpět na rubriku Vystoupení v PS a Senátu